Skip to main content

Statutul Comunității moldave din Elveția

Titlul I
Scop – denumire – sediu – durată


Art.1.
Sub denumirea "Comunității moldave din Elveția” ia ființă asociația organizată în mod corporativ, al cărei scop este de a crea, a întreține și a asista la toate activitățile sau evenimentele utile membrilor săi din Elveția și care promovează imaginea Republicii Moldova.


Asociația, fiind organizată în mod corporativ în virtutea dispozițiilor articolului 60 și ale celor imediat următoare lui din Codul civil elvețian, se bucură de toate drepturile unei persoane juridice fără scop lucrativ.


Art.2.
Sediul asociației este în Geneva.


Art.3.
Durata de funcționare a asociației este nelimitată. Comunitatea nu poate fi dizolvată decât de Adunarea Generală, reunită  în sesiune extraordinară, printr-o decizie luată în conformitate cu prezentul statut.


Art.4.
Veniturile necesare existenței asociației se strâng din cotizații cu o valoare stabilită în fiecare an de către Adunarea generală; din contribuții benevole; din subscrieri sau donații.

 
Titlul II
Membri ai comunității


Art.5.
Calitatea de membru poate fi dobândită de orice persoană onestă indiferent de sex, rasă, religie și care are vârsta de cel puțin 18 ani.


Fiecare membru achită o cotizație anuală a cărei valoare este stabilită de Adunarea Generală.


Art.6.
Comunitatea va putea primi noi membri în orice moment cu condiția expresă și formală:
a) ca aceștia sa îndeplinească condițiile prevăzute la art.5. ;
b) ca aceștia să facă o cerere în scris și sa fie recomandați de către un membru al comunității;
c) ca aceștia sa fie acceptați de către Comitet.


Art.7.
Calitatea de membru a Comunității se pierde:
- prin demisionare voluntară;
- prin excluderea nemotivată, decisă de către Comitet cu o majoritate de 2/3, dar nu înainte ca persoana în chestiune să fi fost audiată spre a se putea apăra sau justifica.


Art.8.
Membrii simpatizanți nu au drept de vot.
Membrii care nu și-au plătit cotizația nu au drept de vot.

 

Titlul III
Comitetul Comunității


Art.9.
Președintele Comunității este ales în cadrul Adunării Generale. Comunitatea este administrată de un Comitet alcătuit din 5 membri aleși de aceeași Adunare Generală.


Art.10.
Membrii Comitetului desemnează din rândul lor pe:
a) Vicepreședintele Comunității,
b) Secretarul general al Comunității,
c) Cenzorul Comunității.


Art.11.
Comitetul este învestit cu puteri depline și are următoarele sarcini:
a) administrarea tuturor afacerilor Comunității;
b) reprezentarea asociației în fața terților;
c) întocmirea unui raport anual;
d) întocmirea și prezentarea conturilor anuale;
e) elaborarea de propuneri către Adunarea generală în ceea ce privește toate chestiunile ce țin de competența ei;
f) acceptarea sau excluderea  membrilor;
g) desemnarea membrilor exonerați de la plata cotizației.


Art.12.
Comunitatea se angajează în mod valabil prin semnătura colectivă a Președintelui și a unui membru al Comitetului.

 
Titlul IV
Adunarea generală


Art.13.
Adunarea generală este convocată de Comitet o dată pe an în sesiune ordinară, cu o lună înainte de data fixată și cu ordinea zilei deja stabilită. Adunarea mai poate fi convocată, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, la inițiativa Comitetului sau la cererea a cel puțin 20% dintre membri.


Art.14.
Adunarea generală are următoarele sarcini:
a) alegerea Președintelui, comitetului și organului de control;
b) aprobarea raportului anual de gestiune, a conturilor anuale și a raportului întocmit de către organul de control;
c) stabilirea valorii cotizației;
d) aprobarea bugetului;
e) numirea membrilor de onoare;
f) revizuirea statutului.


Art.15.
Adunarea generală este prezidată de Președintele comitetului sau, dacă este cazul, de înlocuitorul lui.


Art.16.
Deliberările Adunării generale sunt consemnate în procesul verbal al întrunirii și semnate de Președinte și de secretar.

 
Titlul V
Contabilitatea


Art.17.
Comitetul  are în sarcină închiderea conturilor si întocmirea bilanțului în fiecare an, la data de 31 martie. Conturile vor fi verificate de unul sau doi controlori de gestiune. Raportul va fi prezentat Adunării generale în sesiunea ordinară. Conturile sunt supuse aprobării adunării.

Statut aprobat la data de 3 martie 2007 de Adunarea generală constitutivă.

 

Traducere:

Raluca Villard, Yverdon-les-Bains