Statutul Centrului Cultural Român din Neuchâtel

Statutul Centrului Cultural Român din Neuchâtel

Trimis de Redactia la Vin, 04/03/2009 - 22:55

CAPITOLUL I
Denumire, sediu, scop, durată

Articolul 1
Centrul cultural român din Neuchâtel (mai jos « Centrul » sau « CCRN ») este o asociaţie cu scop non lucrativ care respectă prezentul statut precum şi articolele 60 şi următoarele din Codul Civil Elveţian.

Articolul 2
Sediul CCRN se află în Neuchâtel, Elveţia.

Articolul 3
Scopurile CCRN sunt următoarele :
1. Promovarea culturii române în cantonul Neuchâtel precum şi în toată Elveţia.
2. Să faciliteze contactele şi schimburile între cultura română şi cultura altor ţări.
3. Să contribuie la integrarea socio-culturală a românilor ce locuiesc în cantonul Neuchâtel sau în alte cantoane din Elveţia.

Articolul 4
CCRN este o asociaţie constituită pe termen nelimitat.


CAPITOLUL II
Membrii: definiţie, condiţii de admitere, responsabilităţi, demisii, excluderi

Articolul 5
1. Membrii fondatori : persoanele prezente cu ocazia adunării generale constituante.
2. Membrii activi : noii membrii, în sensul art. 6 din prezentul statut.
3. Membrii susţinători : persoanele care doresc să susţină financiar activităţile Centrului, în sensul art. 6 din prezentul statut.

Articolul 6
1. Toate persoanele interesate de activităţile Centrului pot deveni membri activi după ce au formulat o cerere de aderare, au obţinut avizul favorabil al consiliului director şi au achitat cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală.
2. Orice persoană care doreşte să susţină financiar Centrul, fără a fi membru activ, poate deveni membru susţinător după ce a achitat cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală CCRN.
3. Toţi membrii CCRN (fondatori, activi sau susţinători) pot participa la activităţile Centrului, dar numai membrii activi au dreptul de vot.
Adoptarea şi abrogarea prezentului statut precum şi dizolvarea CCRN cu reafectarea patrimoniului său, au loc numai cu aprobarea a cel puţin două treimi dintre membrii săi. Votarea se face cu mâna ridicată, sau la cererea unui membru, prin vot secret; în mod cu totul excepţional şi cu argumente bine întemeiate, votul poate fi exprimat şi prin procură.

Articolul 7
Un membru poate demisiona în orice moment fără a fi nevoit să precizeze motivele. Decizia sa va trebui însă comunicată în scris Consiliului Director.
   
Articolul 8
1. Un membru care nu achită cotizaţia timp de doi ani consecutivi, pierde calitatea de membru.
2. Excluderea unui membru poate fi decisă de către Consiliul Director, printr-o majoritate de voturi, dacă acel membru a adus, sau ar putea aduce prin intenţiile sau acţiunile sale un prejudiciu activităţii sau prestigiului Centrului. Excluderea, va fi supusă pentru validare Adunării Generale. Acţiunile judecătoreshti sunt excluse.


CAPITOLUL III
Organele şi funcţiile asociaţiei

Articolul 9
Organul suprem al CCRN este Adunarea Generală. Consiliul Director o convoacă cel puţin o dată pe an sau dacă cel puţin o treime dintre membrii o solicită. Convocarea făcută în scris şi individual, va menţiona ordinea de zi şi va fi expediată cu cel puţin treizeci de zile înainte de data fixată.

Articolul 10
1. Adunarea Generală alege membrii Consiliului Director şi verifică conturile.
2. Adunarea Generală se pronunţă asupra :
a) raportului de activitate şi de contabilitate;
b) bugetului, programului de activităţi şi a proiectelor propuse de Consiliul Director;
c) o absolvire de responsabilităţi pentru Consiliul Director, la expirarea mandatului;
d) admiterea şi excluderea membrilor.

Articolul 11
Deciziile Adunării Generale se iau prin numărarea voturilor simple exprimate de către membrii prezenţi. Adunarea Generală este statutară atunci când cel puţin o cincime dintre membrii activi este prezentă.
e) responsabil(ă) cu arhivele, cu informările şi cu comunicaţiile interne; răspunde de gestiunea documentelor şi de circularea informaţiilor în cadrul Centrului.
f) doi membri.
CCRN are doi verificatori de cont. Ei sunt aleşi de către Adunarea Generală şi au obligaţia să controleze anual registrul de conturi al CCRN.

Articolul 12
Membrii Consiliului Director sunt aleşi dintre membrii activi ai Centrului, cu ocazia Adunării Generale. Cu aceeaşi ocazie are loc numirea preşedintelui. Mandatul lor are o durată de un an, cu posibilitatea de a fi prelungit, dar, în limita posibilităţilor, a nu se cumula.

Articolul 13
1. Consiliul Director are următoarele îndatoriri şi competenţe :
a) să gireze activitatea curentă a Centrului;
b) să reprezinte CCRN;
c) să se angajeze, în numele Centrului, printr-o semnătură dublă (a preşedintelui şi a unui membru);
d) să repartizeze funcţiile în cadrul Consiliului Director;
e) să organizeze şedinţele de lucru ale Consiliului Director;
f) să asigure secretariatul;
g) să gireze contabilitatea şi arhivele;
h) să urmărească realizarea proiectelor planificate în conformitate cu scopurile propuse.
2. In cadrul Consiliului Director, deciziile se iau prin majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenţi.

Articolul 14
1. Consiliul Director este format din şapte membri:
a) preşedintele(ă) care coordonează activităţile Centrului, dirijează discuţiile în Adunarea Generală şi în reuniunile Consiliului Director, în cadrul căruia are şi rolul de a departaja voturile în caz de egalitate. El (ea) reprezintă CCRN în raporturile exterioare.
b) vice-preşedintele(a) ajută pe preşedinte(ă) în realizarea sarcinilor acestuia şi asigură interimatul în caz de absenţă a preşedintelui.
c) contabilul răspunde de rezervele financiare ale CCRN, ţine evidenţa lor şi prezintă un raport în cadrul Adunării Generale.
d) secretarul(a) răspunde de corespondenţă şi de munca administrativă în cadrul Centrului. El (ea) redactează procesele verbale în Adunările Generale şi în şedinţele Consiliului Director.

 

 


 Despre noi    Termeni de utilizare    Abonarea la ştiri    Donaţii    Implică-te şi tu!    Contact         Hosting by